มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
TH358
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-133 อารยธรรมไทย 3 3 อ.พรเพ็ญ  อำนวยกิจ
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 9 3 อ.Etienne  Vorster
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 3 2 อ.กุลนาถ  สิรินาราภัทร
600-104 จิตวิทยาสำหรับครู 3 3 อ.จิราภรณ์  บัวเพ็ชร
600-105 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 3 3 อ.อุมาวัลย์  ชีช้าง
604-102 วาทการสำหรับครู 3 3 อ.พิชญา  สุวรรณโน
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
189
 


View PagesFirstPreviousNextLast