มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
TH558
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-133 อารยธรรมไทย 5 3 อ.สายสุดา  สุขแสง
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 11 3 อ.ฐิติพงศ์  เกตุอมร
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 2 อ.กุลนาถ  สิรินาราภัทร
600-104 จิตวิทยาสำหรับครู 5 3 อ.กุลนาถ  สิรินาราภัทร
600-105 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 5 3 อ.อุมาวัลย์  ชีช้าง
604-102 วาทการสำหรับครู 5 3 อ.พิชญา  สุวรรณโน
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
192
27/10/2558


View PagesFirstPrevious