มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2560
AC159
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-303 การจัดการการดำเนินงาน 3 ผศ.จุฑามาศ  พรหมมนตรี
201-308 จริยธรรมทางธุรกิจ 3 อ.วารีพร  ชูศรี
202-207 การบัญชีบริหาร 3 อ.บุตรี  บุญโรจน์พงศ์
202-300 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 3 อ.วารุณี  ธรรมเจริญศักดิ์
202-302 การสอบบัญชี 3 อ.วารุณี  ธรรมเจริญศักดิ์
202-303 การภาษีอากร 2 3 อ.บุตรี  บุญโรจน์พงศ์
202-318 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 2 3 อ.ณัฐพล  รุจิเรืองโรจน์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
3
 


View PagesFirstPreviousNextLast