มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2560
AC160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-119 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3 ผศ.ฐานันท์  ตั้งรุจิกุล
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 5 3 อ.Etienne  Vorster
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 5 3 อ.ปทิตตา  โกศัลวิตร
201-208 สถิติธุรกิจ 2 3 อ.นาตยา  โชติกุล
202-104 การบัญชีชั้นกลาง 1 1 3 อ.นธี  เหมมันต์
202-200 การบัญชีชั้นกลาง 2 1 3 อ.สรัญญา  โยะหมาด
203-101 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1 3 อ.สุวัจนี  เพชรรัตน์
203-201 หลักการตลาด 1 3 อ.ปทุมวรรณ  ทองตราชู
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
4
 


View PagesFirstPreviousNextLast