มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2560
ACC160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-303 การจัดการการดำเนินงาน 2 3 อ.บุตรี  บุญโรจน์พงศ์
201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 1 3 ผศ.กันย์ณิภัฐ  สุวรรณอ่อน
202-103 การภาษีอากร 1 1 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
202-104 การบัญชีชั้นกลาง 1 1 3 อ.นธี  เหมมันต์
202-200 การบัญชีชั้นกลาง 2 1 3 อ.สรัญญา  โยะหมาด
202-205 การเงินธุรกิจ 1 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
202-206 การบัญชีต้นทุน 1 3 อ.นธี  เหมมันต์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
8
 


View PagesFirstPreviousNextLast