มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2560
ACCS160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-303 การจัดการการดำเนินงาน 3 3 ผศ.สวย  หลักเมือง
201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 2 3 อ.ธนากร  พฤกษ์รัตนนภา
202-104 การบัญชีชั้นกลาง 1 2 3 อ.นธี  เหมมันต์
202-200 การบัญชีชั้นกลาง 2 2 3 อ.สรัญญา  โยะหมาด
202-206 การบัญชีต้นทุน 2 3 อ.นธี  เหมมันต์
301-209 กฎหมายธุรกิจ 2 3 อ.ชลีรัตน์  มเหสักขกุล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
11
 


View PagesFirstPreviousNextLast