มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2560
ACS157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 อ.ภัทรินทร์  ทางรัตนสุวรรณ
202-311 ทฤษฎีการบัญชี 3 อ.นธี  เหมมันต์
202-318 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 2 3 อ.ณัฐพล  รุจิเรืองโรจน์
202-400 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 3 อ.ธนพงศ์  วุ่นแสง
202-406 สัมมนาการบัญชีบริหาร 3 อ.นธี  เหมมันต์
202-411 การจัดการภาษีอากร 3 อ.ธนพงศ์  วุ่นแสง
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
12
 


View PagesFirstPreviousNextLast