มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2560
AP160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 8 3 อ.ฮากิม  สะมะแอ
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 3 2 อ.ศิริภา  จันทร์เกื้อ
605-112 วาดเส้น 2 1 3 อ.อรุณศักดิ์  พัฒนกุลอนันต์
605-114 องค์ประกอบศิลป์ 2 1 3 อ.วรัญญา  มณีศรี
605-116 สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น 1 3 อ.ธนะเณศฐ์  จิรสุขประเสริฐ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
20
 


View PagesFirstPreviousNextLast