มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2560
BC158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
703-312 ภาษาจีนชั้นสูง  2 3
703-314 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ 2 3
703-317 ภาษิต – สำนวนจีน 2
703-318 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาจีน 3
703-320 วรรณกรรมจีน 3
703-415 การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ 3
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
22
 


View PagesFirstPreviousNextLast