มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2560
BC159
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3 ผศ.กันย์ณิภัฐ  สุวรรณอ่อน
203-201 หลักการตลาด 3 อ.ปทุมวรรณ  ทองตราชู
700-250 ภาษาอังกฤษ 3 3 ดร.ลีลี่  รัศมีมณฑล
703-206 ภาษาจีนชั้นกลาง 2 3 อ.ธิดารัตน์  น้อยสุวรรณ
703-208 การฟัง – พูดภาษาจีน 3 3 อ.Gao  Ying
703-210 โครงสร้างภาษาจีน  1 3
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
23
 


View PagesFirstPreviousNextLast