มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2560
CA159
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
801-205 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว 3 อ.เจริญเนตร  แสงดวงแข
801-206 ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์ 3 อ.ชุติกาญจน์  วิทยาพันธ์ประชา
801-215 พฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึก 3 อ.สิริกาญจน์  พิมพงศ์ไพศาล
801-217 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 3 ผศ.ภัททิรา  กลิ่นเลขา
801-223 แอนิเมชั่น 3
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
27
 


View PagesFirstPreviousNextLast