มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2560
CM156ตกค้าง
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
204-303 เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบ 3 ผศ.ฐานันท์  ตั้งรุจิกุล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
31
 


View PagesFirstPreviousNextLast