มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2560
CMC160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 2 3 อ.อรทัย  จันทร์ปล้อง
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 2 3 อ.Etienne  Vorster
202-205 การเงินธุรกิจ 1 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
203-101 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1 3 อ.สุวัจนี  เพชรรัตน์
204-200 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 1 3 อ.คณิดา  ไกรสันติ
204-209 โปรแกรมประยุกต์เพื่อการออกแบบกราฟิกในงานธุรกิจ 1 3 อ.กรกมล  ซุ้นสุวรรณ
301-209 กฎหมายธุรกิจ 1 3 อ.ชลีรัตน์  มเหสักขกุล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
38
 


View PagesFirstPreviousNextLast