มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2560
CMCS160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 9 3 อ.ฮากิม  สะมะแอ
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 9 3 อ.Rochelle  Shimray
202-205 การเงินธุรกิจ 4 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
203-101 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 2 3 อ.สุวัจนี  เพชรรัตน์
204-200 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 2 3 อ.คณิดา  ไกรสันติ
205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 3 อ.วรรณะ  วิจิตร
301-209 กฎหมายธุรกิจ 2 3 อ.ชลีรัตน์  มเหสักขกุล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
41
 


View PagesFirstPreviousNextLast