มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2560
CMS160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-119 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 3 อ.พาฝัน  รัตนะ
100-166 อาเซียนศึกษา 2 3 ผศ.สุภาภรณ์  โกสีย์
201-308 จริยธรรมทางธุรกิจ 2 3 อ.วารีพร  ชูศรี
202-101 หลักการบัญชี 3 3 อ.กาญจนา  ปล้องอ่อน
204-200 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 2 3 อ.คณิดา  ไกรสันติ
205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 3 อ.วรรณะ  วิจิตร
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
44
 


View PagesFirstPreviousNextLast