มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2560
EE160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 3 3 อ.อรทัย  จันทร์ปล้อง
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 3 3 อ.Etienne  Vorster
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 1 2 อ.สุนิสา  เชาวน์เมธากิจ
100-240 เศรษฐกิจพอเพียง 1 3 อ.สายสุดา  สุขแสง
600-104 จิตวิทยาสำหรับครู 1 3 อ.เขมินต์ธารากรณ์  บัวเพ็ชร
600-105 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 2 3 ผศ.สุภาภรณ์  โกสีย์
607-102 ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา 1 3 อ.ชญาน์ทัต  เอี่ยวเรืองสุรัติ
607-103 คุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียนประถมศึกษา 1 3 ดร.จุฑารัตน์  คชรัตน์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
48
 


View PagesNextLast