มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2560
GDCI.260
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
902-525 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 2 3 ดร.ศัจนันท์  แก้ววงศ์ศรี
902-526 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 2 3 ดร.อริสรา  บุญรัตน์
902-528 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 2 3
902-602 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  1 2 3 รศ.ทัศนีย์  ประธาน
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
55
 


View PagesFirstPreviousNextLast