มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2560
HRC160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 1 3 อ.อรทัย  จันทร์ปล้อง
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 1 3 อ.Etienne  Vorster
201-308 จริยธรรมทางธุรกิจ 1 3 อ.วารีพร  ชูศรี
201-423 เกมจำลองทางธุรกิจ 1 3 อ.กุลธิรา  แซ่โซว
205-203 การวางแผนกำลังคน การสรรหา และการคัดเลือก 1 3 อ.โชติรัตน์  อินทสโร
205-300 การบริหารค่าตอบแทน 1 3 อ.หทัยขวัญ  จันทอง
205-305 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ 1 3 อ.วรรณะ  วิจิตร
205-308 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1 3 อ.หทัยขวัญ  จันทอง
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
57
 


View PagesFirstPreviousNextLast