มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2560
IBM159-2
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
700-216 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3 อ.ชาญวุฒิ  ทองแกมแก้ว
700-218 การจัดการการดำเนินงาน 3 อ.ชาญวุฒิ  ทองแกมแก้ว
700-223 การสัมมนาคุณธรรมและจริยธรรม 3 อ.ธมน  จิโรจสินธุ์
704-302 การจัดการโซ่อุปทาน 3 อ.ณัชญ์ศมน  จิรังวรพจน์
704-403 พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ 3 อ.ณัชญ์ศมน  จิรังวรพจน์
704-403 พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ 3
704-405 สัมมนาเชิงธุรกิจระหว่างประเทศ 3
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
64
 


View PagesFirstPreviousNextLast