มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2560
IM157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
206-479 สหกิจศึกษา 9 ผศ.จุฑามาศ  พรหมมนตรี
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
67
 


View PagesFirstPreviousNextLast