มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2560
IR157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
404-101 กฎหมายระหว่างประเทศ 3 อ.พาฝัน  ดูฮาเมลน์
404-102 ทฤษฎีและแนวคิดด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3 อ.อับดุลเราะมัน  มอลอ
404-103 ประวัติศาสตร์การทูตของไทย 3 อ.พาฝัน  ดูฮาเมลน์
404-104 องค์การระหว่างประเทศกับกระแสโลกาภิวัตน์ 3 อ.สุกรี  บุญเทพ
404-209 ประชาคมอาเซียนกับความร่วมมือระหว่างภูมิภาค 3 อ.พาฝัน  ดูฮาเมลน์
404-210 นโยบายต่างประเทศของไทย 3 อ.อับดุลเราะมัน  มอลอ
404-316 การทูตและความมั่นคงแห่งรัฐ 3 อ.พาฝัน  ดูฮาเมลน์
404-433 สัมมนาคุณธรรม จริยธรรม 3 อ.อับดุลเราะมัน  มอลอ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
70
 


View PagesFirstPreviousNextLast