มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2560
IR158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 2 อ.กฤษฎา  มงคลศรี
100-245 การปรับตัวทางสังคม 2 อ.สุกรี  บุญเทพ
301-306 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 3 อ.วรา  บุญพันธ์
401-430 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3 อ.เชิดพงศ์  จินดาสุวรรณ์
402-301 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ 3 อ.หมัดเฟาซี  รูบามา
404-105 แนวคิดสิทธิมนุษยชนศึกษาและสันติวิธี 3 อ.คัมภีร์  ทองพูน
404-420 สัมมนาว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3 อ.อับดุลเราะมัน  มอลอ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
71
 


View PagesFirstPreviousNextLast