มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2560
ITC158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
204-401 กลยุทธ์ระบบสารสนเทศและการจัดการ 3 ผศ.ฐานันท์  ตั้งรุจิกุล
501-412 โครงงานพิเศษ 2 3 อ.วิทวัส  สุริยันยงค์
501-415 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 อ.จักรกฤษณ์  หมั่นวิชา
502-411 การอ่านแผนที่และแปลภาพถ่ายทางอากาศ 3 ดร.ธิดาภัทร  อนุชาญ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
76
 


View PagesFirstPreviousNextLast