มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2560
LG157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 2 อ.กฤษฎา  มงคลศรี
301-306 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 3 อ.วรา  บุญพันธ์
401-205 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบ 3 ผศ.นุกูล  ชิ้นฟัก
401-431 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 3 อ.เชิดพงศ์  จินดาสุวรรณ์
403-413 สัมมนาการบริหารและการปกครองท้องถิ่น 3 อ.จิตกรี  บุญโชติ
403-479 สหกิจศึกษา 9 อ.จิตกรี  บุญโชติ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
84
 


View PagesFirstPreviousNextLast