มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2560
LG160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-119 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3 อ.พาฝัน  รัตนะ
100-120 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 1 3 ผศ.ดร.ปุณยนุช  รุธิรโก
100-144 หลักเศรษฐศาสตร์ 1 3 อ.สุชาดา  สุวรรณขำ
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 3 3 อ.Etienne  Vorster
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 3 3 อ.อรทัย  จันทร์ปล้อง
401-102 การเมืองการปกครองไทย 1 3 อ.นพวัลภ์  มงคลศรี
401-204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 1 3 อ.พาฝัน  ดูฮาเมลน์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
87
 


View PagesFirstPreviousNextLast