มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2560
M.B.A.160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
907-504 การบัญชีเพื่อการจัดการ 1 3 ดร.วรลักษณ์  ลลิตศศิวิมล
907-507 การวิจัยทางธุรกิจ 1 3 ผศ.ดร.วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง
907-507 การวิจัยทางธุรกิจ 1 3 ผศ.ดร.ปกรณ์  ลิ้มโยธิน
907-507 การวิจัยทางธุรกิจ 1 3 ดร.ชุติมา  หวังเบ็ญหมัด
907-508 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1 3 ผศ.ดร.กอแก้ว  จันทร์กิ่งทอง
907-508 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1 3 ดร.เยาวลักษณ์  ตระกูลเมฆี
907-610 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 1 3 ผศ.จุฑามาศ  พรหมมนตรี
907-610 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 1 3 ดร.ยรรยง  คชรัตน์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
89
 


View PagesFirstPreviousNextLast