มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2560
MGC160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 13 3 อ.อรทัย  จันทร์ปล้อง
201-303 การจัดการการดำเนินงาน 1 3 ผศ.จุฑามาศ  พรหมมนตรี
202-205 การเงินธุรกิจ 3 3 อ.ธนพงศ์  วุ่นแสง
203-101 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1 3 อ.สุวัจนี  เพชรรัตน์
204-300 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1 3 อ.พาฝัน  รัตนะ
205-205 ทฤษฎีและพฤติกรรมในองค์การ 1 3 ผศ.ดร.กอแก้ว  จันทร์กิ่งทอง
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
100
 


View PagesFirstPreviousNextLast