มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2560
MKCS158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 อ.ภัทรินทร์  ทางรัตนสุวรรณ
202-205 การเงินธุรกิจ 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
203-313 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารในวิชาชีพการตลาด 3 ดร.ประสิทธิ์  รัตนพันธ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
114
 


View PagesFirstPreviousNextLast