มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2560
MKS160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-119 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 3 อ.พาฝัน  รัตนะ
100-120 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 2 3 อ.พัชรินทร์  เสริมการดี
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 9 3 อ.Rochelle  Shimray
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 9 3 อ.ฮากิม  สะมะแอ
202-101 หลักการบัญชี 3 3 อ.กาญจนา  ปล้องอ่อน
203-305 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 2 3 ผศ.มณีรัตน์  รัตนพันธ์
301-209 กฎหมายธุรกิจ 2 3 อ.ชลีรัตน์  มเหสักขกุล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
120
 


View PagesFirstPreviousNextLast