มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2560
PG157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-162 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 2 2 อ.ศิริภา  จันทร์เกื้อ
100-162 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 2 2 อ.กิตติ์รวี  เลขะกุล
301-306 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 3 อ.สนัน  ยามาเจริญ
401-424 สัมมนาการเมืองการปกครอง 3 อ.สุนิตดา  ชูสวัสดิ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
127
 


View PagesFirstPreviousNextLast