มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2560
Ph.D.159
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
908-100 ภาษาอังกฤษสำหรับปริญญาเอก 3 ดร.พัชรี  เชบ-บึนเนอร์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
142
 


View PagesFirstPreviousNextLast