มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2560
SIC159
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-245 การปรับตัวทางสังคม 2 อ.นิศาชล  สกุลชาญณรงค์
207-202 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 3 อ.พิฑูรย์  ทองฉิม
และการท่องเที่ยว
207-300 การตลาดสำหรับอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 3 อ.พิฑูรย์  ทองฉิม
207-302 โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 3 อ.นิธิกิตติกานต์  เหมสุวรรณ์
207-304 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3 ดร.ปรัชญากรณ์  ไชยคช
207-309 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม 3 อ.ปิยะดา  สาอุตม์
207-315 การฟังและการพูด 3 อ.Etienne  Vorster
207-400 วิจัยสำหรับอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 3 ดร.ปรัชญากรณ์  ไชยคช
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
156
 


View PagesFirstPreviousNextLast