มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2560
TH257
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
600-424 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 3 อ.กฤษฎา  มงคลศรี
604-400 ศิลปะการอ่านออกเสียง 3
604-403 การสอนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ 3 อ.ปวิรศา  ประดิษฐศร
604-404 การวิจัยเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย 3 อ.ภาชินี  เต็มรัตน์
604-405 สัมมนาการใช้ภาษาไทย 3 อ.ชญาน์ทัต  เอี่ยวเรืองสุรัติ
604-409 การพัฒนาหนังสือเรียนภาษาไทย 3 อ.อัจฉรา  เทศขำ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
164
 


View PagesFirstPreviousNextLast