มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2560
TH260
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-133 อารยธรรมไทย 1 3 ผศ.สุภาภรณ์  โกสีย์
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 7 3 อ.ปทิตตา  โกศัลวิตร
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 7 3 อ.Etienne  Vorster
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 7 3 อ.ฮากิม  สะมะแอ
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 6 2 อ.พัชญ์สิตา  องค์สรณะคม
600-104 จิตวิทยาสำหรับครู 4 3 ผศ.ดร.ประภาศ  ปานเจี้ยง
600-105 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 4 3 อ.อุมาวัลย์  ชาติไอยรานนท์
604-102 วาทการสำหรับครู 2 3 อ.พิชญา  สุวรรณโน
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
177
 


View PagesFirstPreviousNextLast