มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2560
TH459
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-147 ลีลาศ 2 1 อ.อันสอด  หลับด้วง
100-154 ภาษาจีน 1 2 3 อ.Cui  Yanyao
100-154 ภาษาจีน 1 2 3 อ.อัฐพร  ชาญชญานนท์
600-214 การพัฒนาหลักสูตร 4 3 อ.อภินันท์  สิริรัตนจิตต์
604-200 พัฒนาการของภาษาไทย 4 3 อ.วิมล  งามยิ่งยวด
604-305 คติชนวิทยาสำหรับครู 4 3 อ.อัจฉรา  เทศขำ
604-306 สัทศาสตร์เพื่อการศึกษาภาษาไทย 4 3 อ.เครือวัลย์  ทองหนูนุ้ย
604-308 วรรณกรรมร่วมสมัย 4 3 อ.ภาชินี  เต็มรัตน์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
184
 


View PagesFirstPreviousNextLast