ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
   สาขาวิชาการบัญชี

  AC159

  AC258

   
                 
     
   สาขาวิชาการจัดการ MG157 MG258 MGC159
  MGS157
                 
  สาขาวิชาการตลาด
                 
  MKCS160 MKS158 MKS159
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ CM157 CM158 CM159 CM160 CM257 CMC159 CMC160 CMCS158
       
  CMCS159 CMCS160 CMS158 CMS159 CMS160 CM-1    
   สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ HR157 HR158 HR159 HR160 HRC160    
   สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม IM156 IM157 IMC157 IM-1      
   สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ SI157 SI158 SI159 SI160   SIC158 SIC159 SIC160
                   

   

                 

   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไซส

  RM157 RM158 RM159 RM160
   วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน AL157 AL158 AL159 AL160   AP159 AP160  
                 
  BC157 BC158 BC159 BC160 DMD157 DMD-1  
   
  ENG157 ENG158 ENG159 ENG160   IBE156 IBM157 IBM158-1
                 
  IBM158-2 IBM159-1 IBM159-2 IBM160        
                 
         

   คณะนิติศาสตร์

   

  LA157 LA158 LA159 LA160 LAS159  
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี IT157 IT158 IT159 IT160 ITC158 ITC159 ITC160
  CH159 CH160      
   คณะรัฐศาสตร์ PA157 PA158 PA159 PA160   LG157 LG158 LG159
   
  LG160 PG157 PG158 PG159 PG160 PG257 PG258
  PG259 PGS157 PGS158 PGS159 PGS160   IR157 IR158
                 
             
   คณะนิเทศศาสตร์ CA157 CA158 CA159 CA160    
   คณะศิลปศาสตร์ PM157 PM158 PM159 PM160 TBC160 TH157 TH158
                 
  TH159 TH160 TH257 TH258 TH259 TH260 TH357 TH358
     
  TH359 TH360 TH457 TH458 TH459 TH460 TH560  
                 
  EE160 EE260 SS160   SD157 SD158 SD159
                 
         
   
   บัณฑิตวิทยาลัย M.B.A.159 M.B.A.160   M.Ed.CI.159 M.Ed.CI.160 Ph.D.159 Ph.D.160
    M.P.A.159 D.P.A.158            
     
                   
             
                   
           

   
  A value is required.