มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษา  ฤดูร้อน   ปีการศึกษา   2557
AC257
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-308 จริยธรรมทางธุรกิจ 1 3 อ.วารีพร  ชูศรี
202-103 การภาษีอากร 1 1 3 อ.สรัญญา  โยะหมาด
202-205 การเงินธุรกิจ 1 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
7
 


View PagesFirstPreviousNextLast