มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษา  ฤดูร้อน   ปีการศึกษา   2557
ENG157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
700-108 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 อ.วัชระ  ชัยเขต
700-168 พหุวัฒนธรรม 1 3 อ.Etienne  Vorster
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
35
 


View PagesFirstPreviousNextLast