มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษา  ฤดูร้อน   ปีการศึกษา   2557
LG154ตกค้าง
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
400-205 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบ 1 3 อ.หมัดเฟาซี  รูบามา
400-332 การคลังและภาษีอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 3 อ.กฤติกา  เลขะกุล
400-403 การฝึกงาน 1 0 อ.วฤณดา  วงศ์โรจน์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
66
 


View PagesFirstPreviousNextLast