มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษา  ฤดูร้อน   ปีการศึกษา   2557
M.Ed.CI.157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
903-403 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ประกอ 1 3 ผศ.ดร.ชัยรัตน์  จุสปาโล
903-619 จิตวิทยาสำหรับครู 1 3 ผศ.ดร.ประภาศ  ปานเจี้ยง
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
77
 


View PagesFirstPreviousNextLast