มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษา  ฤดูร้อน   ปีการศึกษา   2557
TBC156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-240 เศรษฐกิจพอเพียง 1 3 ผศ.สุภาภรณ์  โกสีย์
600-211 การเขียนบันเทิงคดี 1 3 อ.มาโนช  ดินลานสกูล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
133
 


View PagesFirstPreviousNextLast