รายงานรายวิชาที่มีการเทียบเคียง

 

ลำดับที่

รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง/ใหม่

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

รหัสหลักสูตรที่ใช้

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

รหัสหลักสูตรที่ใช้

 

1

100-114

คอมพิวเตอร์และการประยุกต์

3

1

100-119

พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

3

1

 

2

100-124

หลักฟิสิกส์

3

1

100-125

ฟิสิกส์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

3

1

 

3

100-153

การฝึกและพูดภาษาไทย

3

1

100-157

การฝึกพูดภาษาไทย

3

1

 

4

200-100

หลักการบัญชี 1

3

1

202-100

หลักการบัญชี 1

3

1

 

5

200-102

เศรษฐศาสตร์จุลภาค

3

1

203-102

เศรษฐศาสตร์จุลภาค

3

1

 

6

200-201

หลักการบัญชี 2

3

1

202-201

หลักการบัญชี 2

3

1

 

7

200-202

เศรษฐศาสตร์มหภาค

3

1

203-202

เศรษฐศาสตร์มหภาค

3

1

 

8

200-203

องค์การและการจัดการ

3

1

201-203

องค์การและการจัดการ

3

1

 

9

200-204

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

3

1

205-204

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

3

1

 

10

200-205

การเงินธุรกิจ

3

1

202-205

การเงินธุรกิจ

3

1

 

11

200-206

หลักการตลาด

3

1

203-206

หลักการตลาด

3

1

 

12

200-207

กฏหมายธุรกิจ 1

3

1

301-211

กฏหมายธุรกิจ 1

3

1

 

13

200-208

สถิติธุรกิจ

3

1

201-208

สถิติธุรกิจ

3

1

 

14

200-210

การวางแผนและการควบคุมงานจัดการ

3

1

201-210

การวางแผนและการควบคุมงานจัดการ

3

1

 

15

200-212

การควบคุมคุณภาพ

3

1

201-212

การควบคุมคุณภาพ

3

1

 

16

200-214

การประชาสัมพันธ์ขององค์การธุรกิจ

3

1

205-214

การประชาสัมพันธ์ขององค์การธุรกิจ

3

1

 

17

200-301

การบัญชีเพื่อการจัดการ

3

1

202-301

การบัญชีเพื่อการจัดการ

3

1

 

18

200-302

การจัดการงานผลิต

3

1

201-302

การจัดการงานผลิต

3

1

 

19

200-303

กฎหมายธุรกิจ 2

3

1

301-311

กฎหมายธุรกิจ 2

3

1

 

20

200-304

การภาษีอากร

3

1

202-304

การภาษีอากร

3

1

 

21

200-305

วิธีวิจัยธุรกิจ

3

1

201-305

วิธีวิจัยธุรกิจ

3

1

 

22

200-310

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

3

1

201-310

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

3

1

 

23

200-311

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและการสร้างแรงจูงใจ

3

1

206-314

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและการสร้างแรงจูงใจ

3

1

 

24

200-312

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3

1

204-312

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3

1

 

25

200-313

การจัดการค่าจ้างและเงินเดือน

3

1

205-313

การบริหารค่าตอบแทน

3

1

 

26

200-313

การจัดการค่าจ้างและเงินเดือน

3

1

205-300

การบริหารค่าตอบแทน

3

1

 

27

200-314

ทฤษฎีและพฤติกรรมในองค์การ

3

1

205-314

ทฤษฎีและพฤติกรรมในองค์การ

3

1

 

28

200-315

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3

1

205-315

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3

1

 

29

200-316

การประเมินทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ

3

1

205-316

การประเมินทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ

3

1

 

30

200-317

การจัดการสวัสดิการและการประกันสังคม

3

1

205-317

การจัดการสวัสดิการและการประกันสังคม

3

1

 

31

200-318

การวิเคราะห์งานและการจำแนกตำแหน่ง

3

1

205-318

การวิเคราะห์งานและการประเมินค่างาน

3

1

 

32

200-319

การพัฒนาองค์การ

3

1

205-319

การพัฒนาองค์การ

3

1

 

33

200-370

ธุรกิจกับสิ่งแวดล้อม

3

1

201-370

ธุรกิจกับสิ่งแวดล้อม

3

1

 

34

200-401

จริยธรรมทางธุรกิจ

3

1

201-401

จริยธรรมทางธุรกิจ

3

1

 

35

200-410

การจัดการโครงการธุรกิจ

3

1

201-410

การจัดการโครงการธุรกิจ

3

1

 

36

200-411

การจัดการแรงงานสัมพันธ์

3

1

205-411

การจัดการแรงงานสัมพันธ์

3

1

 

37

200-412

การจัดการกลยุทธ์

3

1

201-412

การจัดการเชิงกลยุทธ์

3

1

 

38

200-413

สัมมนาการจัดการ

3

1

201-413

สัมมนาการจัดการ

3

1

 

39

200-414

นโยบายและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

3

1

205-414

นโยบายและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

3

1

 

40

200-415

การสื่อสารในองค์การ

3

1

201-415

การสื่อสารในองค์การ

3

1

 

41

200-416

ภาวะการเป็นผู้นำ

3

1

201-416

ภาวะการเป็นผู้นำ

3

1

 

42

200-417

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

3

1

201-417

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

3

1

 

43

200-418

การพยากรณ์ธุรกิจ

3

1

201-418

การพยากรณ์ธุรกิจ

3

1

 

44

200-474

นวัตกรรมทางการจัดการ

3

1

201-474

นวัตกรรมทางการจัดการ

3

1

 

45

200-475

การจัดการเชิงเปรียบเทียบ

3

1

201-475

การจัดการเชิงเปรียบเทียบ

3

1

 

46

200-476

หัวข้อพิเศษทางการจัดการ

3

1

201-476

หัวข้อพิเศษทางการจัดการ

3

1

 

47

100-132

ตรรกวิทยา

3

10

100-165

การคิดวิเคราะห์

3

10

 

48

200-100

หลักการบัญชี 1

3

10

202-100

หลักการบัญชี 1

3

10

 

49

200-102

เศรษฐศาสตร์จุลภาค

3

10

203-102

เศรษฐศาสตร์จุลภาค

3

10

 

50

200-201

หลักการบัญชี 2

3

10

202-201

หลักการบัญชี 2

3

10

 

51

200-202

เศรษฐศาสตร์มหภาค

3

10

203-202

เศรษฐศาสตร์มหภาค

3

10

 

52

200-203

องค์การและการจัดการ

3

10

201-203

องค์การและการจัดการ

3

10

 

53

200-204

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

3

10

205-204

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

3

10

 

54

200-205

การเงินธุรกิจ

3

10

202-205

การเงินธุรกิจ

3

10

 

55

200-206

หลักการตลาด

3

10

203-206

หลักการตลาด

3

10

 

56

200-207

กฏหมายธุรกิจ 1

3

10

301-211

กฏหมายธุรกิจ 1

3

10

 

57

200-208

สถิติธุรกิจ

3

10

201-208

สถิติธุรกิจ

3

10

 

58

200-301

การบัญชีเพื่อการจัดการ

3

10

202-301

การบัญชีเพื่อการจัดการ

3

10

 

59

200-302

การจัดการงานผลิต

3

10

201-302

การจัดการงานผลิต

3

10

 

60

200-303

กฎหมายธุรกิจ 2

3

10

301-311

กฎหมายธุรกิจ 2

3

10

 

61

200-304

การภาษีอากร

3

10

202-304

การภาษีอากร

3

10

 

62

200-305

วิธีวิจัยธุรกิจ

3

10

201-305

วิธีวิจัยธุรกิจ

3

10

 

63

200-310

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

3

10

201-310

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

3

10

 

64

200-311

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและการสร้างแรงจูงใจ

3

10

206-314

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและการสร้างแรงจูงใจ

3

10

 

65

200-312

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3

10

204-312

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3

10

 

66

200-313

การจัดการค่าจ้างและเงินเดือน

3

10

205-313

การบริหารค่าตอบแทน

3

10

 

67

200-314

ทฤษฎีและพฤติกรรมในองค์การ

3

10

205-314

ทฤษฎีและพฤติกรรมในองค์การ

3

10

 

68

200-315

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3

10

205-315

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3

10

 

69

200-317

การจัดการสวัสดิการและการประกันสังคม

3

10

205-317

การจัดการสวัสดิการและการประกันสังคม

3

10

 

70

200-318

การวิเคราะห์งานและการจำแนกตำแหน่ง

3

10

205-318

การวิเคราะห์งานและการประเมินค่างาน

3

10

 

71

200-319

การพัฒนาองค์การ

3

10

205-319

การพัฒนาองค์การ

3

10

 

72

200-361

การวางแผนกำลังคน  การสรรหา และการคัดเลือก

3

10

205-361

การวางแผนกำลังคน การสรรหา และการคัดเลือก

3

10

 

73

200-362

การฝึกอบรมบุคลากร

3

10

205-362

การฝึกอบรมบุคลากร

3

10

 

74

200-363

มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ

3

10

205-363

มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ

3

10

 

75

200-401

จริยธรรมทางธุรกิจ

3

10

201-401

จริยธรรมทางธุรกิจ

3

10

 

76

200-411

การจัดการแรงงานสัมพันธ์

3

10

205-411

การจัดการแรงงานสัมพันธ์

3

10

 

77

200-412

การจัดการกลยุทธ์

3

10

201-412

การจัดการเชิงกลยุทธ์

3

10

 

78

200-415

การสื่อสารในองค์การ

3

10

201-415

การสื่อสารในองค์การ

3

10

 

79

200-416

ภาวะการเป็นผู้นำ

3

10

201-416

ภาวะการเป็นผู้นำ

3

10

 

80

200-461

การวิเคราะห์องค์การและระบบงาน

3

10

205-461

การวิเคราะห์องค์การและระบบงาน

3

10

 

81

200-462

การบริหารความขัดแย้ง

3

10

205-462

การบริหารความขัดแย้ง

3

10

 

82

200-463

การเจรจาต่อรอง

3

10

205-463

การเจรจาต่อรอง

3

10

 

83

200-464

การสัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

3

10

205-464

การสัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

3

10

 

84

200-474

นวัตกรรมทางการจัดการ

3

10

201-474

นวัตกรรมทางการจัดการ

3

10

 

85

700-108

พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3

105

700-114

คอมพิวเตอร์และการประยุกต์  

3

105

 

86

100-153

การฝึกและพูดภาษาไทย

3

11

100-157

การฝึกพูดภาษาไทย

3

11

 

87

300-102

หลักกฎหมายมหาชน

3

11

301-102

หลักกฎหมายมหาชน

3

11

 

88

300-103

ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย

3

11

301-103

ประวัติศาสตร์กฏหมายไทย

3

11

 

89

300-201

กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง

3

11

301-201

กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง

3

11

 

90

300-203

กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด, การจัดงานนอกสั่งและลาภมิควรได้

3

11

301-203

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด, การจัดงานนอกสั่งและลาภมิควรได้

3

11

 

91

300-204

เอกเทศสัญญา 1

3

11

301-204

เอกเทศสัญญา 1

3

11

 

92

300-205

เอกเทศสัญญา 2

3

11

301-205

เอกเทศสัญญา 2

3

11

 

93

300-206

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด

3

11

301-206

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด

3

11

 

94

300-301

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท

3

11

301-301

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท

3

11

 

95

300-306

กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน   

3

11

301-306

กฎหมายลักษณะพยาน

3

11

 

96

300-307

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว

3

11

301-307

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว

3

11

 

97

300-308

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก

3

11

301-308

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก

3

11

 

98

300-310

กฎหมายลักษณะล้มละลาย

3

11

301-310

กฎหมายลักษณะล้มละลาย

3

11

 

99

300-403

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

3

11

301-403

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

3

11

 

100

300-404

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

3

11

301-404

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

3

11

 

101

300-405

กฎหมายปกครอง

3

11

301-405

กฎหมายปกครอง

3

11

 

102

300-406

นิติปรัชญา

3

11

301-406

นิติปรัชญา

3

11

 

103

300-407

กฎหมายการคลัง

3

11

301-407

กฎหมายการคลัง

3

11

 

104

300-408

กฎหมายภาษีอากร

3

11

301-408

กฎหมายภาษีอากร

3

11

 

105

300-410

กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3

11

301-410

กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3

11

 

106

300-411

กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน

3

11

301-411

กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน

3

11

 

107

300-412

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

3

11

301-412

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

3

11

 

108

300-413

กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

3

11

301-413

กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

3

11

 

109

300-414

กฎหมายเกี่ยวกับภาษีศุลกากร

3

11

301-414

กฎหมายเกี่ยวกับภาษีศุลกากร

3

11

 

110

300-415

กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

3

11

301-415

กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

3

11

 

111

300-416

กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

3

11

301-416

กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

3

11

 

112

300-417

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

3

11

301-417

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

3

11

 

113

300-418

กฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า

3

11

301-418

กฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า

3

11

 

114

300-419

กฎหมายเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ

3

11

301-419

กฎหมายเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ

3

11

 

115

300-420

กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ

3

11

301-420

กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ

3

11

 

116

300-421

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

3

11

301-421

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

3

11

 

117

300-422

กฎหมายเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ

3

11

301-422

กฎหมายเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ

3

11

 

118

300-423

กฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

3

11

301-423

กฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

3

11

 

119

300-424

หลักการบัญชีสำหรับนักกฎหมาย

3

11

301-424

หลักการบัญชีสำหรับนักกฎหมาย

3

11

 

120

300-425

กฎหมายพาณิชย์นาวี

3

11

301-425

กฎหมายพาณิชย์นาวี

3

11

 

121

300-426

การว่าความและศาลจำลอง

3

11

301-426

การว่าความและศาลจำลอง

3

11

 

122

300-427

การสืบสวนสอบสวน

3

11

301-427

การสืบสวนสอบสวน

3

11

 

123

300-428

กฎหมายแรงงานและประกันสังคม

3

11

301-428

กฎหมายแรงงานและประกันสังคม

3

11

 

124

300-429

อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

3

11

301-429

อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

3

11

 

125

300-430

นิติเวชวิทยา

3

11

301-430

นิติเวชวิทยา

3

11

 

126

300-431

กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน

3

11

301-431

กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน

3

11

 

127

300-432

กฎหมายอิสลาม

3

11

301-432

กฎหมายอิสลาม

3

11

 

128

100-110

พื้นฐานทางคณิตศาสตร์

3

12

700-110

พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 

3

12

 

129

100-111

สถิติเบื้องต้น

3

12

700-111

สถิติเบื้องต้น

3

12

 

130

100-112

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

3

12

700-112

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

3

12

 

131

100-113

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

3

12

700-113

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

3

12

 

132

100-120

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

3

12

700-120

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

3

12

 

133

100-131

ปรัชญาเบื้องต้น

3

12

700-131

ปรัชญาเบื้องต้น  

3

12

 

134

100-133

อารยธรรมไทย

3

12

700-133

อารยธรรมไทย                             

3

12

 

135

100-134

อารยธรรมตะวันตก

3

12

700-134

อารยธรรมตะวันตก

3

12

 

136

100-135

มนุษย์กับศิลปะ

3

12

700-135

มนุษย์กับศิลปะ 

3

12

 

137

100-136

มนุษย์กับดนตรี

3

12

700-136

มนุษย์กับดนตรี

3

12

 

138

100-138

ดนตรีไทย

3

12

700-138

ดนตรีไทย

3

12

 

139

100-139

ดนตรีสากล

3

12

700-139

ดนตรีสากล

3

12

 

140

100-140

จิตวิทยาทั่วไป

3

12

700-140

จิตวิทยาทั่วไป

3

12

 

141

100-141

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย

3

12

700-141

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย

3

12

 

142

100-142

หลักรัฐศาสตร์

3

12

700-142

หลักรัฐศาสตร์

3

12

 

143

100-143

การเมืองและการปกครองไทย

3

12

700-143

การเมืองและการปกครองไทย

3

12

 

144

100-144

หลักเศรษฐศาสตร์

3

12

700-200

หลักเศรษฐศาสตร์

3

12

 

145

100-145

สังคมวิทยาเบื้องต้น

3

12

700-145

สังคมวิทยาเบื้องต้น

3

12

 

146

100-148

มนุษย์กับสังคม

3

12

700-148

มนุษย์กับสังคม

3

12

 

147

100-150

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3

12

700-150

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3

12

 

148

100-151

ภาษาอังกฤษ 1

3

12

700-151

ภาษาอังกฤษ 1