Staff / บุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันย์ณิภัฐ สุวรรณอ่อน
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
โทร. 074-200-381
eMail : Kaewkanit@hu.ac.th

นางสาวสิรินาฏ เพ็ชรรัตนมุณี
เลขานุการประจำสำนักวิชาการ
โทร. 074-200-346
eMail : sirinart@hu.ac.th

ฝ่ายพัฒนาวิชาการ


อาจารย์ลดารัตน์ ศศิธร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาวิชาการ
โทร. 074-200-346
eMail : ladarat_s@hu.ac.th

นางสาวนิลาวัลย์ ทิพย์บุญ
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาวิชาการ
โทร. 074-200-346
eMail : nilawan@hu.ac.th

นายมะรอสดี อาแว
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาวิชาการ
โทร. 074-200-346
eMail : marosdee@hu.ac.th

ฝ่ายแผนงานและหลักสูตร


นางสาววรรณิดา ไชยการณ์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและหลักสูตร
โทร. 074-200-346
eMail : Wannida@hu.ac.th

อาจารย์ไกรษร วงศ์พรัด
อาจารย์ประจำงานแผนงานวิชาการ
โทร. 074-200-346
eMail : kraisorn@hu.ac.th

ว่าที่ร้อยตรีพศิณ อินทสระ
เจ้าหน้าที่งานข้อสอบ
โทร. 074-200-346
eMail : phasin@hu.ac.th

ศูนย์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


อาจารย์สุชาดา สุวรรณขำ
ผู้จัดการศูนย์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โทร. 074-200-347
eMail : suchada@hu.ac.th

นางสาวอริศรา พฤกษ์ฎากรณ์
เจ้าหน้าที่งานวารสารหาดใหญ๋วิชาการ
โทร. 074-200-347
eMail : duigyada@hu.ac.th

ฝ่ายสหกิจศึกษาและส่งเสริมอาชีพ


อาจารย์วรรณะ วิจิตร
หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษาและส่งเสริมอาชีพ
โทร. 074-200-388
eMail : Wanna_wi@hu.ac.th

นางสาววณภัทรารัตน์ โรจนรัตน์โชติกูร์
เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา
โทร. 074-200-386
eMail : warunrat@hu.ac.th

นางสาวสาวิตรี สุวรรณมณี
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมอาชีพ
โทร. 074-200-387
eMail : sawitree@hu.ac.th

นายณัฐพล สุวรรณชนะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสหกิจศึกษาและส่งเสริมอาชีพ
โทร. 074-200-386
eMail : nattapon@hu.ac.th

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา


อาจารย์วิมล งามยิ่งยวด
หัวหน้าฝ่ายบัณฑิตศึกษา
โทร. 074-200300 ต่อ 661
eMail : wimol@hu.ac.th

นางสาวพรธิดา ระยับแสงมงคล
เจ้าหน้าที่งานระบบสารสนเทศ
โทร. 074-200300 ต่อ 662
eMail : porntida@hu.ac.th