เอกสารกำกับ มคอ.3
(TQF COURSE SYLLABUS / SPECIFICATION REQUIREMENT)


ลักษณะที่บ่งชี้ความเป็น TQF (ความแตกต่างจากหลักสูตรเดิม)
1. ความครอบคลุมของปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ)
      1.1 ปรัชญาระดับอุดมศึกษา
             (ก) ระดับสากล
             (ข) ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ
             (ค) TQF 5 ด้าน
      1.2 ปรัชญามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
             รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ
      1.3 ปรัชญาระดับคณะ / สาขาวิชา / หลักสูตร
             คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา (จุดเด่น จุดเน้น – เอกลักษณ์) (ตาม มคอ.2 หมวดที่ 4 ข้อ 1)

วิธีการ ให้ตรวจสอบจากปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร หากยังขาดในส่วนใดก็ให้เพิ่มเติม ปรัชญา / วัตถุประสงค์ของส่วนนั้น โดยทำเครื่องหมาย * ตรงหัวข้อในเอกสารชุดนี้

หมายเหตุ : ปรัชญาทุกลักษณะใน 1.1 1.2 และ 1.3 สามารถสรุปลงในปรัชญาข้อ 1.1 (ค) คือ TQF ทั้ง 5 ด้านได้

2. ความสอดรับระหว่าง course description กับ curriculum mapping วิธีการตรวจสอบ โดยใช้ Table of TQF curriculum blueprint ที่กำหนด
หมายเหตุ :
             1. ลักษณะผลการเรียนรู้ใดที่กำหนดใน curriculum mapping แต่ไม่ปรากฏใน course description ก็ให้ เพิ่มเติมใน course outline (1-16) และทำเครื่องหมาย *
             2. ให้ใช้ Table of TQF curriculum blueprint เป็นตัวกำหนดในการจัดทำ มคอ.3 หมวดที่ 4 การพัฒนา ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยใช้หัวข้อจาก course outline (1-16) เป็นหลัก แล้วกำหนด (1) ลักษณะ พฤติกรรม (ตาม domain 5 ด้านที่เกี่ยวข้อง) ที่ต้องการ (2) วิธีสอน (3) วิธีการประเมินผล
             3. ให้แนบเอกสารกำกับ มคอ.3 ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ไว้เป็นส่วนสุดท้ายของ มคอ.3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทิพยรัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
28 พฤษภาคม 2555

ตัวอย่างแบบรายงานต่างๆ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร)

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.3 (ตามหลักวิชาการม.หาดใหญ่))

ตารางแสดงความรับผิดชอบของรายวิชา (มคอ.3_3_TABLE OF TQF CURRICULUM BLUEPRINT)

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม)

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.5 แบบรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา)

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.6 แบบรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม)

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต (มคอ.7 แบบรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร)