การส่งเสริมการจัดทำเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน หนังสือ และตำราของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่


วัถตุประสงค์ของโครงการ
             1. เพื่อส่งเสริมคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในการจัดทำเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน หนังสือ และตำรา
             2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ ในการจัดทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

ลักษณะการปฏิบัติงาน
             1. ประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่องการให้ทุนสนับสนุนการจัดทำเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน หนังสือ และตำรา
             2. คณะกรรมการส่งเสริมการจัดทำเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน หนังสือ และตำราของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ทำหน้าที่ ส่งเสริมการจัดทำเอกสารประกอบการสอนฯ พิจารณาการให้ทุนสนับสนุน พิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ บรรณาธิการ ผลประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ และงานอื่น ๆ
             3. ฝ่ายเลขานุการเป็นผู้ประสานงานด้านผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ บรรณาธิการ ผู้ได้รับทุน ผู้ที่เกี่ยวข้อ ติดตามความก้าวหน้าการจัดทำเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอนหนังสือ และตำรา และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
             4. นำส่งต้นฉบับผลงานในการจัดพิมพ์ เพื่อส่งสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ต่อไป

ตารางเวลาการจัดโครงการส่งเสริมการจัดทำเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน หนังสือ และตำราของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รายละเอียด

ภาคการศึกษา
ที่ 1

ภาคการศึกษา
ที่ 2

ภาคการศึกษา
ฤดูร้อน

1. ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่องการให้ทุนสนับสนุนการจัดทำเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน หนังสือ และตำรา ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

มิ.ย. – ก.ค.

ต.ค – พ.ย.

ก.พ. – มี.ค.

2. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดทำเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน หนังสือ และตำรา
    - พิจารณาการให้ทุนสนับสนุน
    - พิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการและบรรณาธิการ

สิงหาคม

ธันวาคม

เมษายน

    - พิจารณาผลประเมินทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิทาง และบรรณาธิการ
    - พิจารณาต่างๆ

3. ฝ่ายเลขานุการติดต่อประสารงานด้านต่างๆ
    - จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่องการให้ทุนสนับสนุนการจัดทำเอกสารประกอบการสอนฯ
    - จัดทำสัญญาการให้ทุนและค่าตอบแทนการเขียนผลงาน
    - ติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ และบรรณาธิการเพื่อจัดส่งผลงานให้ประเมินต่อไป
    - ติดตามผลงานและรายงานความก้าวหน้าให้คณะกรรมการส่งเสริมการจัดทำเอกสารประกอบการสอนทุก ๆ 3 เดือน
    - งานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

กันยายน

มกราคม

พฤษภาคม

4. ฝ่ายเลขานุการนำส่งต้นฉบับเสร็จเรียบร้อยแล้วให้สำนักพิพม์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ในการจัดพิมพ์ต่อไป

ตุลาคม

มีนาคม

มิถุนายน