จรรยาบรรณอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ตามประกาศลำัดับที่ 511/2551 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2551


1. หมั่นศึกษาค้นคว้าติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการที่ทันสมัยมีวิสัยทัศน์และทันต่อการพัฒนาทางเศราษฐกิจสังคมและการเมืองในทางที่ก่อให้เกิด ประโยชน์์ต่อมหาวิทยาลัย วงวิชาการ สังคมและประเทศชาติ

2. มีวินัยในตนเอง ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศึลธรรมอันดีทั้งทางกาย วาจา ใจ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไป

3. เคารพและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางผู้อื่น และใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของตนในทางที่ชอบ

4. ให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค ไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการให้โดยมิชอบ

5. ไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติและไม่ใช้ให้ศิษย์กระทำการใดๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตน

6. รักศรัทธาซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นและปฏิบัติตามนโยบายและข้อบังคับต่างๆตลอดจนค่านิยมและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร

7. ให้เกียรติ อ่อนน้อมถ่อมตน แสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสกว่า และให้ความร่วมมือกับผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน

8. ปฏิบัติเป็นกัลยาณมิตรต่อเพื่อนร่วมงาน มีอิสระทางความคิดและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ และมีความสามัคคีในหมู่คณะ

9. รักเมตตาเอื้ออาทรสอนและอบรมศิษย์อย่างเต็มความสามารถเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะนิสัยรวมถึงให้กำลังใจเพื่อความเจริญงอกงามตาม ศักยภาพของศิษย ์และผู้รับบริการ ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม

10. ไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ และละเว้นการประพฤติที่ไม่เหมาะสมต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ

11. ปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อผู้อื่นสังคมประเทศชาติและประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

12. รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข