โครงการกีฬาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559

(HU CHAMP GAMES 2017)
วันที่ 11-24 กรกฎาคม 2560 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รายละเอียด

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 8

- ขยายเวลาเปิดรับบทความวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

รายละเอียด

ม.หาดใหญ่ มอบทุนการศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีภาคสมทบ

ประเภททุนการศึกษาเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ภาคการศึกษาละ 19,500 บาท
(*ไม่รวมภาคฤดูร้อน เหมาจ่ายอัตราพิเศษ ตลอดหลักสูตร)

รายละเอียด

พบกับระบบ share print
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

โดยบัตรน.ศ. Smart Purse
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://cc.hu.ac.th
โทร 074-200300 ต่อ 319 , 106


รายละเอียด


Aug
04

นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559 ผ่านระบบ eService (รอบที่ 2)

Aug
15

เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ภาคปกติ) (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)

Aug
19

เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ภาคสมทบ) (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)